Terms and Conditions

Общи условия за използване на услугите, предоставяни от „Лингва Вива България“ ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ урежда Общите условия, съгласно които „Лингва Вива България“ ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си. „Лингва Вива България” EООД си запазва правото да променя „Общите условия” за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време. „Лингва Вива България“ EООД е със седалище гр. Враца 3000, ж.к. Дъбника 147, ЕИК: 205874055.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1.  „Лингва Вива България“ ЕООД като собственик на настоящия интернет сайт www.linguaviva.bg (наричан по-долу за краткост „Сайт”) дава право на своите клиенти да разглеждат всички материали, които са публикувани в Сайта, само за лична употреба, с нетърговска цел и, при условие че спазват всички авторски права и съответните означения.

2.  Всички материали на този Сайт са обект на авторско право и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде в нарушение на авторските права, права върху търговски марки и/или други законови разпоредби. В тази връзка, на потребителите на този сайт не се разрешава:

     - да променят по какъвто и да е начин, да копират, публично разпространяват или раздават материалите от този сайт за каквато и да било обществена или търговска цел;

      - да публикуват материали от този сайт в други сайтове.

3. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, притежавано от техните собственици.

4. „Лингва Вива България“ ЕООД си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата, използват вулгарни или неприлични изрази или по друг начин са в нарушение на добрия тон.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Задължения на клиента

1. 1   Да посочи точен и валиден телефон и електронен адрес, да плати цената на услугата според обявения тук начин.

1.2. Да осигури на компанията минимум 5 работни дни за организиране на тест за определяне на нивото или първото занятие за индивидуални и групови обучения или за уъркшоп. Този петдневен срок започва да тече от момента на получаване на авансовото плащане за заявената услуга. 

1.3 Да уведоми Компанията за всякакви проблеми, възникнали във връзка с предоставяната услуга, за разрешаване на първите. 

1.4 Да уведоми Компанията за всяка промяна на обстоятелства, свързани с обучението или уъркшопа. 

1.5Да заплати дължимата такса директно на Компанията.

2. Плащания, канцелиране, възстановяване на суми

 1. Плащането се извършва по следния начин:

2.1.1. За групови обучения и уъркшопи

50% депозит за записване в курс или уъркшоп

50% преди началото на първото занятие или уъркшоп както следва:

- за курсове: дължими най-късно до 24 часа след първото проведено занятие. Ако след тази дата плащането не бъде извършено, Компанията има право да прекрати договора с клиента едностранно, при което не дължи възстановяване на депозита.

- за уъркшопи: не по-малко от 72 часа преди началото на семинара. Ако след тази дата плащането не бъде извършено, Компанията има право да прекрати договора с клиента едностранно, при което не дължи възстановяване на депозита.

2.1.2. За индивидуални обучения:

На месечна база в началото на месеца се заплаща пълният размер на цената, калкулирана на база брой планирани сесии от по 1 астрономически час. За първия месец 50% от сумата е дължима за записване, а останалите 50% най-късно до 24 часа след първото проведено занятие. За месеците, следващи първия, 100% от месечната такса е дължима най-малко 48 часа преди началото на първото занятие от този месец.

 1. Плащането се извършва на посочена от „Лингва Вива България“ ЕООД сметка. 
 2. Цените, посочени в сайта, са в български лева без ДДС.
 3. При заплащане на услугата с банков превод, клиентът/потребителят заплаща всички, свързани с плащането такси, начислени му от институцията, обслужваща плащането.
 4. „Лингва Вива България“ ЕООД има право да променя цените по свое усмотрение без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. 
 5. Канцелиране на плащания се извършва по е-мейл на info@linguaviva.bg
 6. Таксите за курсове подлежат на възстановяване непосредствено след първото занятие, в случай че обучаващият прецени, че курсът не отговаря на неговите изисквания. 
 7. Индивидуални уроци, канцелирани по-малко от 24 часа преди занятието, ще бъдат таксувани с пълната сума.
 8. Групови занятия за фирми, канцелирани по-малко от 48 часа преди занятието, ще бъдат таксувани с пълната сума.
 9. Ако броят на участниците при обучения или уъркшопи за фирмени клиенти се увеличи, Клиентът следва да уведоми за това Компанията писмено на е-мейл info@linguaviva.bg поне 48 часа преди занятието/събитието.
 10. В случай на предизвестие не по-малко от 72 часа от началото на уъркшопа, „Лингва Вива България“ връща не по-малко от 80% от стойността на заплатения депозит. Сумата от 20% може да не бъде върната с цел покриване на направени вече разходи по организацията на събитието. При отмяна с предизвестие по-малко от 72 часа, „Лингва Вива България“ си запазва правото да не възстановява никакви заплатени вече суми.  
 11. Сумите, които подлежат на възстановяване, ще бъдат изплатени на клиента в рамките на 10 работни дни, считано от датата на предизвестието.
 12. Сключен договор между Компанията и Клиента е налице, когато компанията издаде електронна фактура за постъпило плащане за услуга. Автоматичният е-мейл, потвърждаващ приемане на заявка за услуга не представлява договор. Компанията издава фактура след получаване на авансово плащане или месечното плащане.
 13. В случай че Лингва Вива България едностранно канцелира програма от уъркшопите по български език и култура, всички депозити и такси ще бъдат изцяло възстановени на участниците.

3. Права и задължения на компанията

3.1 Компанията се задължава да предостави материалите и услугите в този сайт, ограничени само до посочените условия за тях.

3.2 Компанията няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

Компанията има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на linguaviva.bg

  1. Компанията не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
  2. Компанията не носи отговорност за закъснения, причинени неудобства, загуба на имущество и наранявания на лица, в резултат директно или индиректно от обстоятелства, които са извън наш контрол, при пожар, кражба, закъснения, обществени събития.
  3. Компанията има право да събира и използва профилна информация отнасяща се до неговите клиенти. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Компанията, освен в случай на изрично несъгласие на клиента, изпратено на следния e-mail адрес info@linguaviva.bg. Компанията събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги, както и за търговски съобщения, свързани с предлагани продукти и услуги.  Всички цели, за които Компанията  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 
  4. Компанията си запазва правото да модифицира или отменя урок или уъркшоп в случай на възникнали непредвидени обстоятелства извън нейния контрол. Промените при индивидуални и фирмени обучения, както и уъркшопи, могат да касаят начална и крайна дата, време и място на провеждане на занятието.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТE

Личната информация, която Вие ни предоставяте, се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за цели извън гореописаните и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.

Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва име, фамилия, актуален e-mail, телефон за връзка и данни за фактура, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при отправяне на запитване и/или заявяване на услуги чрез уебсайта www.linguaviva.bg

Правилата за ползване могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на сегашния сайт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Компанията, съобразно българското законодателство.